03-5055505

חוזר מס הכנסה 10/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי (חברת ארנק)

דף בית > כללי > חוזר מס הכנסה 10/2017 – מיסוי בעל מניות מהותי (חברת ארנק)

טיפול בחברות ארנק (לחוזר המלא: https://www.sascpa.co.il/mh102017/)

מטרת החקיקה למסות כיחיד את מי שנותן שירותים באמצעות חברה והם מסוג השירותים שבדרך כלל מבוצעים בידי עובד עבור מעסיקו, ונהנה אגב כך מיתרונות במיסוי הדו שלבי של חברה בע"מ.

לצורך כך יראו את ההכנסה החייבת של חברת המעטים כהכנסתו של היחיד ככל שהשירות שניתן על ידו הינו שירות של מי שמוגדר בחוק החברות כנושא משרה, או שירות שהיה ניתן בדרך כלל ע"י עובד עבור מעסיקו.

היות והגדרת הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו הינה מורכבת ונתונה לפרשנות, נקבע שכאשר 70% או יותר מהכנסות חברת המעטים מגיעות ממקור אחד, או ממספר מקורות שהם צדדים קשורים, יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, וההכנסות יחשבו לצורך מס כהכנסות היחיד.

כדי להתחשב בחברות חדשות בתחילת דרכן נקבע שהאמור לעיל יחול רטרואקטיבית, רק במקרה שההכנסות הנ"ל נמשכו במשך 30 חודשים לפחות במשך תקופה של 4 שנים.

נציין כי ההוראות הנ"ל לא יחולו על הכנסות שמקורן בשותפות או מחברות בהם היחיד הוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין.

    לתיאום פגישת היכרות