03-5055505

חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 – סעיף 3(ט1) – משיכות מחברה

דף בית > כללי > חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 – סעיף 3(ט1) – משיכות מחברה

מיסוי משיכות מחברה (לחוזר המלא: https://www.sascpa.co.il/wp-content/uploads/2017/12/mh072017.pdf )

התיקון שם קץ לאפשרות של בעלי המניות ללוות מחברה כספים לתקופות ארוכות, או להשתמש בנכסי החברה לשימושם הפרטי, מבלי לשלם על כך מס.

החל מה- 1.1.2017 יראו במשיכה בעלים מחברה כהכנסה מדיבידנד של בעל המניות המהותי, במידה ויש  לחברה רווחים כהגדרתם בסעיף 302(ב) בחוק החברות, וכאשר אין לחברה רווחים כאמור, הכנסת שכר או הכנסה מעסק בהתאם לנסיבות (כלומר הכנסה במס שולי מלא לרבות דמי ביטוח לאומי, להבדיל מהכנסה מדיבידנד במס בשיעור של 33%).

מתן הלוואה מחברה לחברה קשורה, שאינה לתכלית כלכלית בחברה המקבלת, ואינה כוללת הסכם הלוואה חתום, המפרט את תנאי ההלוואה, לרבות שיעורי הריבית ומועד ההחזר, תחשב למשיכה בעקיפין, ותמוסה בידי בעל השליטה. נציין כי הלוואה מחברה קשורה לחברה שקופה כגון חברה משפחתית או חברת בית, תחשב בכל מקרה למשיכת בעלים, גם אם היא לתכלית כלכלית ומגובה בהסכם כדין.

מועד החיוב במס במקרה של הלוואה הינו תום שנת המס שלאחר שנת המס בו נלקחה ההלוואה.

לעניין זה הורחבה הגדרת הלוואה כך שיראו כהלוואה גם כל ערובה שהחברה העמידה לטובת בעל המניות.

מועד החיוב במס בהעמדת נכס לשימוש בעל המניות הינו בתום שנת המס בה הועמד הנכס לשימושו, בהתאם לעלות הנכס, ובתום כל שנה לאחר מיכן ועד למועד השבתו בהתאם לגבוה שבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע לפי סעיף 3(ט)(1) לעניין הלוואה כשהוא מוכפל בעלות הנכס.

נכס לצורך הסעיף הינו דירה שעיקר השימוש בה הוא לטובת בעל המניות, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות, ונכסים אחרים שיקבעו ע"י שר האוצר בצו.

הוראות הסעיף לא יחלו על יתרות חובה שהושבו לחברה עד ליום 31.12.2017.

לעניין דירה הנמצאת בשימוש בעל המניות, הסעיף מאפשר את העברת הדירה מהחברה ליחיד במסלול מס מיוחד עד ליום 31.12.2018, בעניין זה מומלץ להתייעץ עם משרדנו לבחירת החלופה המתאימה ביותר בהתאם לנסיבות.

 

    לתיאום פגישת היכרות